Kalite Yönetim

Kalite Yönetim Birimi

Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir bölge hastanesi olmak amacı ile toplam kalite yönetim anlayışı na uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere hizmet süreçlerimizi iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır.

Kalite Yönetim Biriminin amacı, hastanemizin içinde süregelen ve gereksinen faaliyetlerin içeriklerini incelemek, verimliliklerini değerlendirmek, iyileştirme süreçlerini planlamak ve hastane yapısına yönelik toplam kalite çalışmalarını yürütmektir. Bu faaliyetlerle ilgili tüm verilerin muhafaza edilmesi birimin görev kapsamı içindedir.

Kalite Yönetim Birimi kurum içinde geliştirilen iş süreçlerinin tanımlamaları doğrultusunda toplam kalite çalışmalarını koordine eder, toplam kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder ve Kalite Yönetim Kurulunun tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dahilinde izler.

Amaçlanan kalite seviyesine bu plan doğrultusunda ulaşılmasına çalışır. Bu faaliyetlerle ilgili tüm verileri kendi bünyesinde muhafaza eder. Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler.

                                                       Sürekli iyileşme ertelenmiş mükemmellikten daha iyidir."  Mark Twain

Kalite Yönetim Direktörü;

1-AMAÇ           :

Hastanemizde;  Hizmet Kalite Standartları,  Kalite Yönetim Sistemi  Mevzuata Uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır.

 

2-KAPSAM               :

            Kalite Yönetim Birimi

 

3-TANIMLAR    :       

 

Ø  SHKS            : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları

Ø  KYB              : Kalite Yönetim Birimi

 

4-UYGULAMALAR:

 

Hastane Mesul Müdürü Başkanlığında SHKS Uygulamalarını yürütmek üzere Hastanemizde Kalite Yönetim  Birimi kurulmuş,  İdare tarafından belirlenen Hastanemiz Uzman Hekimleri  arasından bir  Hekim  Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim Biriminin Sorumlusudur.

Kalite Yönetim Birimi salt çoğunlukla yılda 2 defa toplanır, bunun dışında Hastane Mesul Müdürü gerekli gördükçe  gündemli olarak Hastane Kalite Yönetim Birimini her zaman toplantıya çağırır.

 

 

Kalite Yönetim Birimi;

 

 • SHKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Bölüm Hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Hasta ve Çalışan Anket Sonuçlarını değerlendirir.
 • SHKS çerçevesinde hazırlanan;
 1. Dökümanları kontrol eder.
 2. Evrakların  revizyonunu takip eder.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.
 • SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.
 • Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.